Helsingin kaupunki laatii Stansvikin kartanopuiston hoito- ja kehittämissuunnitelmaa. Toimenpiteillä tähdätään alueen kasvillisuuden kehittämiseen ja historiallisen kartanomiljöön osittaiseen ennallistamiseen. Suunnitelmaluonnokset ovat nyt kommentoitavina Kerro kantasi -palvelussa 30.5.2022 asti. Aiheesta keskustellaan verkkoasukastilaisuudessa keskiviikkona 18.5.2022.

Stansvikin virkistysalueet Kruunuvuorenrannassa sijoittuvat Stansvikin kartanon ympäristöön. Kyseessä on valtakunnallisellakin tasolla merkittävä kartanomiljöö, jonka vanhimmat rakennukset ja puutarhat ovat peräisin 1800-luvulta. Alueen hoito- ja kehittämissuunnittelun lähtökohtana on kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöön osittainen ennallistaminen, monipuolisen luonnon säilyttäminen ja luonnon kulumisen ehkäiseminen.

Kartanoa ympäröivä alue säilyy viheralueena: metsinä, puistona, puutarhana, kesämaja-alueena ja muina virkistyspalveluina, kuten viljelypalstoina. Tahvonlahdenniemi rauhoitetaan luonnonsuojelualueeksi. Alueelle ei ole suunnitteilla asuntorakentamista toisin kuin viereiselle Stansvikinkallion asemakaava-alueelle, jonka kaava on parhaillaan uudelleenarvioitavana.  

Hoito- ja kehittämissuunnitelma täydentää jo aiemmin hyväksyttyä puistosuunnitelmaa ja sen mukaisia reitistötöitä. Kaupunki on suunnitellut Stansvikin kartanopuistoon ja virkistysalueelle uusia kävely- ja pyöräilyreittejä sekä pysäköintijärjestelyjä, jotta alueella liikkuminen sujuu tulevaisuudessakin kestävällä tavalla. Niiden rakentamisen aikataulusta ei ole tällä hetkellä varmuutta, koska asiasta tehdyn valituksen käsittely on kesken.

Hoito- ja kehittämissuunnitelmassa määritellään, mitä luonnonhoitotöitä maastossa tarkalleen ottaen tehdään aiemmin hyväksytyn puistosuunnitelman pohjalta. Myöhemmin kartanon pihapiirille laaditaan perusparannuksen toteutussuunnitelmat.

Suunnitelmassa määritellään tarkat toimenpiteet koko virkistysalueelle. Kartanon kaikkein keskeisimmillä puistoalueilla ja puoliavoimilla niityillä poistetaan puita, jotta kulttuurihistoriallisesti arvokkaita maisemia ja perinnebiotooppeja voidaan säilyttää. Kallioiset metsäalueet, ruovikot ja rannat jätetään pääosin vähäiselle hoidolle.

Stansvikin luonto on monipuolista, ja alueella elää harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Hoito- ja kehittämissuunnitelman tärkeimpiä tavoitteita on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Suurin osa Stansvikin virkistys- ja kartanoalueen metsistä ja muista luonnonmukaisista alueista säilyy nykyisellään.

Näkemyksensä suunnitelmiin voi esittää Kerro kantasi -kyselyssä tai osallistumalla verkkoasukastilaisuuteen

Stansvikin hoito- ja kehittämissuunnitelman luonnokset esitellään verkkoasukastilaisuudessa keskiviikkona 18.5.2022 kello 17-18.30. Tilaisuudessa kuullaan myös aiemmin tehdystä, vastaavanlaisesta toteutuksesta Tullisaaren kartanopuistossa. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä suunnittelijoille. Tilaisuuden ohjelma ja liittymislinkki on katsottavissa osoitteessa hel.fi/asukastilaisuudet.

Lähteet: STT / Helsingin kaupunki
Kuva: Pepita Palonen, Stara

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.