Rakennusalalla sattuu vuosittain yli 3500 vakavaa työtapaturmaa Euroopan laajuisesti.

Göteborgin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan johtajuus on merkittävässä roolissa, kun puhutaan turvallisuudesta työmaalla. Tutkimus osoittaa, että niin suora kuin välillinenkin johtamistapa vaikuttavat työkulttuuriin ja siten myös turvallisuuteen.

Välilliset johtamistoimet, kuten töiden koordinointi säännöllisen palaverirakenteen avulla, yhteisten pelisääntöjen luominen ja noudattaminen sekä ajantasaiset ohjeistukset ja selkeät suunnitelmat, vaikuttivat positiivisesti myös turvallisuuteen. Suorilla johtamistoimilla, kuten ennakoivalla valvonnalla, turvallisuusriskien korjaamisella ja roolimallina toimimisella niin omalle henkilökunnalle kuin aliurakoitsijoillekin, näytti tutkimuksen mukaan olevan niin ikään suotuisa vaikutus.

Sen sijaan johtamistapa, jossa velvollisuuksista luistettiin, viestintä oli epäselvää ja jossa riskianalyysejä jätettiin tekemättä, heikensi rakennustyömaan turvallisuutta.

“Turvallisuutta voitaisiin parantaa tarjoamalla työnjohdolle johtamisvalmennusta, joka keskittyy tavoitteiden selkeään kommunikointiin, riskianalyysien tekemiseen ja turvallisuuskäyttäytymisen ennakoivaan seurantaan ja palautteen antoon.”, sanoo Martin Grill, psykologian tutkija Göteborgin yliopistosta. Grill vastasi tutkimuksesta yhdessä Kent Nielsenin kanssa, joka työskentelee Herningin aluesairaalassa Tanskassa.

Työnjohdon tarkistuslista

  • Luo selkeät turvallisuusohjeet ja määräykset
  • Ole aktiivinen johtaja
  • Viesti selkeästi
  • Hanki lisäkoulutusta (esimerkiksi Cramo-Koulusta)
  • Seuraa ja anna palautetta.

Eikö raksa-aiheet nappaa? Käy myös kurkistamassa harrasta.net sivuston juttuihin!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.