Laakson sairaalan aluetta koskeva asemakaavan muutosehdotus on valmistunut. Kaavaehdotus mahdollistaa uusien sairaalarakennusten rakentamisen ja vanhojen, arvokkaiden sairaalarakennusten suojelun. Lisäksi kaavaehdotus sallii sairaalan uuden pääajoyhteyden, maanalaisten yhteyksien sekä kalliotiloihin suunniteltujen pysäköinti-, huolto- ja saattotilojen rakentamisen.

Havainnekuva, arkkitehtiryhmä LATU
Havainnekuva, arkkitehtiryhmä LATU

Laakson sairaalan alueelle on tarkoitus keskittää Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin psykiatrinen sairaalahoito, HUSin vaativaa neurologista kuntoutusta ja Helsingin sairaalan palveluja sekä sairaalatoimintaa tukevia poliklinikoita. Uusien tilojen tarve on kiireellinen.

Kaiken kaikkiaan uusia tiloja voisi asemakaavan muutosehdotuksen mukaan rakentaa sairaalan alueelle noin 140 000 kerrosneliömetriä. Sairaansijoja on suunnitteilla noin 930, ja ne sijoittuvat uudisrakennuksiin. Poliklinikkatiloja sekä hallinnon, koulutuksen ja tutkimuksen tiloja on suunnitteilla suojeltaviin rakennuksiin. Mikäli koko sairaala rakennetaan, kokonaisuus vastaisi kooltaan noin neljää Uutta lastensairaalaa.

Jotta sairaalan lähikadut eivät ruuhkautuisi ja sairaalan liikenne sujuisi häiriöttä, sairaalan saatto-, pysäköinti- ja huoltoliikenteelle on suunniteltu uusi pääajoyhteys Auroranportilta alkavan maanalaisen tunnelin kautta. Maanalaisiin tiloihin on suunnitteilla pysäköintitilat enintään 650 autolle sekä saatto- ja huoltotiloja. Myös nykyiset ajoliittymät sairaala-alueelle säilyvät.

Monipuolista hoitoa keskeisellä paikalla

Kaavamuutoksen tavoitteena on keskittää sairaalatoimintoja seudullisesti hyvin saavutettavissa olevalle paikalle. Liikenneyhteydet Laakson sairaala-alueelle ovat monipuoliset ja sairaalaan on helppo tulla. Pääkaupungin sairaala-aluevision mukaisesti Laakson sairaala-alueelle tulee keskittää pääkaupunkiseudun psykiatrista sairaalahoitoa sekä Helsingin kaupungin sairaalan palveluja.

Psykiatrisen sairaanhoidon kokoaminen Laaksoon synnyttää ainutlaatuisen psykiatrisen osaamiskeskuksen. Somaattisten palvelujen ja Meilahden kampuksen läheisyys auttavat potilaita ja asiakkaita, joilla on sekä somaattisen että psykiatrisen avun tarvetta.

Alueen käyttö tehostuu arvokasta säilyttäen

Laakson sairaala-alueen uusi päärakennus on tulossa Urheilukadun varresta purettavien asuinkerrostalojen ja terveyskeskusrakennuksen tilalle. Tontin pohjoisosissa olevat arvokkaat 1920-30-lukujen vaihteen sairaalarakennukset, 1950-luvun entinen tuberkuloositoimisto ja niihin liittyvä sairaalapuutarha on tarkoitus suojella. Vanhat sairaalarakennukset on tarkoitus peruskorjata mm. poliklinikkakäyttöön.

Uuden sairaalarakennuksen pääsisäänkäyntejä on Reijolankadun ja Urheilukadun kulmaan muodostuvalla uudella aukiolla sekä alueen keskellä sijaitsevalta saattopihalla, jolle on yhteys myös Urheilukadun suunnasta. Lisäksi maanalaisista saatto- ja pysäköintitiloista järjestetään hyvät yhteydet sairaalan eri osiin.

Päärakennus on korkea, mutta sen Urheilukadun puoleisten kattojen korkeus on sovitettu lähelle vanhojen sairaalarakennusten kattojen korkeusasemaa. Sairaala-alueen keskiosaa kohden rakennuksen on suunniteltu nousevan kahta kerrosta korkeammaksi.

Sairaalan rakentamisen suunnittelu etenee kaavoituksen rinnalla

Arkkitehti Kirsti Rantanen kertoo, että kaavaluonnoksesta palautetta antaneita naapureita on tavattu etänä syksyllä: “Rakennuksen viimeisimmissä suunnitelmissa Urheilukadun matalien asuinrakennusten ja uuden sairaalarakennuksen välimatkaa on lisätty ja kadun asuinkatumainen luonne säilyy. Urheilukadun liikenneolosuhteet parannevat, kun sairaalan nykyinen huoltoliikenne siirtyy kokonaan pois.” Kaavan laatimiseen liittyvästä vuorovaikutuksesta on laadittu erillinen raportti.

“On tärkeää, että uudet rakennukset soveltuvat tilojen käyttäjien tarpeisiin. Työntekijöiden ja asiakkaiden edustajien panos on ollut keskeinen, kun on suunniteltu muunneltavia, hyvään nykyaikaiseen hoitoon sopivia tiloja, joissa myös potilaiden yksityisyys ja muun muassa ulkoilutarpeet on huomioitu,” kertoo rakennushankkeen projektinjohtaja Erja Erra.

Kaikkiaan noin kymmenen vuotta kestävät Laakson yhteissairaalan rakennustyöt voivat alkaa katutöillä ja purkutöillä aikaisintaan vuoden 2021 loppupuolella. Kiireellisimpänä rakennetaan sairaalan uusi päärakennus, koska nykyiset sairaalatilat ovat huonossa kunnossa. 

Kaavaehdotus päätöksentekoon ja suunnitelmat nähtäville 

Kaavaehdotus viedään kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn 24.11.2020. Asemakaavamuutoksen hyväksymisestä päättää lopullisesti Helsingin kaupunginvaltuusto.

Laakson yhteissairaalan kaavaehdotus tulee myöhemmin nähtäville sivulle hel.fi/suunnitelmat. 

Helsingin kaupunginvaltuusto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin hallitus hyväksyivät Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman 10.6.2020 ja 6.4.2020.

Arkkitehtiryhmä Latu suunnittelee uutta sairaalaa. Siihen kuuluvat Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, AW2 Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy. Sairaalan toteuttaja valitaan ensi keväänä.

Lähde: STT Info

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.