Malminkentän alueella aloitetaan maakaasun runkoputken siirtoon liittyvät rakentamistyöt heinä-elokuun 2022 vaihteessa. Putken siirtoon liittyvät työt ovat ensimmäinen vaihe kohti uusia asuinalueita, sillä ne mahdollistavat asunto- ja katurakentamisen Malminkentän alueella. Samalla alueen virkistyskäyttö laajenee, kun Malminkentälle rakennetaan väliaikaiset ulkokuntoilu- ja leikkipaikat.

Malminkentän alueella kulkee maakaasun runkoputki, jonka linjausta siirretään suunnitellun asuinrakentamisen vuoksi. Maakaasuputki siirretään pois tulevien katujen ja korttelialueiden kohdilta, jotta uudet Nallenrinteen ja Lentoasemakortteleiden asuinalueet on mahdollista rakentaa. Putkella täytyy olla maakaasuasetuksen edellyttämä riittävä suojaetäisyys rakennuksiin.

Käytännössä putken siirto tarkoittaa kokonaan uuden putken rakentamista uuteen paikkaan. Putken linjaus siirretään tulevalle puistoalueelle pyöreän terminaalirakennuksen ja hangaarin pohjoispuolelle, ks. putkisiirron urakka-alue kartalta. Nykyinen linjaus kulkee Puistolantien ja Tullivuorenraitin välisellä reitillä.

Maakaasuputken siirtoon liittyvät työt voidaan aloittaa, vaikka uudet asemakaavat eivät ole vielä lainvoimaisia. Johtosiirtoja on mahdollista tehdä ilman asemakaavallista ohjausta. ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaan putkisiirto ei aiheuta haitallisia vaikutuksia alueen kulttuurihistoriallisille arvoille, koska alue maisemoidaan nykyisen kaltaiseksi rakennustöiden päätyttyä. Rakennustyöt voidaan siten aloittaa alueella olevasta vaarantamiskiellosta huolimatta.

Rakennustyöt valmistelevat kaasuputken siirtoa

Urakan ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan kaasuputken siirtoa uuteen paikkaan. Aluksi tehdään uuden maakaasuputken edellyttämät pohjanvahvistustyöt vajaalla kahden kilometrin matkalla. Samalla kunnostetaan pilaantunutta maaperää, rakennetaan ajoyhteys Suurmetsäntien ja Malminkentän välille sekä tehdään maisemallisia töitä, kuten vieraslajien torjuntaa.

Työmaan käyttöön varataan osa Malminkentästä, mutta kenttäalueelle pääsee töistä huolimatta. Työmaa-alue rajataan selkeästi ja kiertoreitit opastetaan selkeästi maastossa. Työt eivät aiheuta muutoksia joukkoliikenteen reitteihin.

Töitä tehdään pääsääntöisesti arkipäivisin kello 7–17 välisenä aikana, ja töistä aiheutuu melua. Urakoitsija tiedottaa erityisen meluavista töistä, kuten stabiloinneista ja pienimuotoisista louhinnoista, meluluvan mukaisesti. Tavoitteena on, että esirakennustyöt valmistuvat keväällä 2023. Urakoitsijana toimii YIT.

Malminkenttä laajassa virkistyskäytössä

Malminkenttä avattiin virkistyskäyttöön helmikuussa 2022. Alue palvelee helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien hehtaarien virkistys-, tapahtuma- ja harrastuspaikkana myös rakennustöiden aikana.

Uuden maakaasuputken rakentaminen alkaa vuonna 2023 erillisenä urakkana, kun putken siirtoon liittyvät valmistelevat työt on tehty. Vanha putki on käytössä siihen saakka, kunnes uusi putki on asennettu.

Putken siirrolla on myöhemmin vaikutuksia alueen suositun kenttäaluetta kiertävän ulkoilureitin käyttäjille, sillä nykyinen reitti katkeaa osittain siirtotöiden aikana. Tavoitteena on järjestää muita korvaavia ulkoilureittejä Malminkentän alueella myös töiden aikana. Malminkentälle rakennetaan tulevaisuudessa myös uusia ulkoilureittejä.

Putkisiirron lopuksi alue maisemoidaan entiselleen. Varsinainen putkilinja jää töiden valmistuttua puuttomaksi vyöhykkeeksi. Tavoitteena on, että uusi putki voitaisiin ottaa käyttöön syksyllä 2023.

Alueen virkistyskäyttö laajenee uusien kuntoilu- ja leikkipaikkojen myötä

Lisäksi Malminkentän alueelle rakennetaan väliaikaiset ulkokuntoilu- ja leikkipaikat Tattarisuon itäpuolelle, ks. urakka-alue kartalta. Jatkossa alueella on mahdollisuus monipuoliseen harjoitteluun sekä leikkimiseen.

Ulkokuntoilupaikalle tulee kolmetoista erilaista kuntoiluvälinettä, kuten vatsapenkki, soutulaite sekä toiminnallisen harjoittelun ns. big rig -teline. Uudelle leikkipaikalle tulee kahdeksan leikkivälinettä, jotka sopivat eri-ikäisille lapsille.

Ulkokuntoilu- ja leikkipaikkojen rakentaminen alkaa lintujen pesintäajan jälkeen 1. elokuuta 2022. Tavoitteena on, että väliaikaiset kuntoilu- ja leikkipaikat avataan kaupunkilaisten käyttöön marraskuun 2022 puolessavälissä. Tämän jälkeen alueella tehdään vielä vihertöitä. Hankkeen urakoitsijana toimii Stara.

Uudet paikat palvelevat helsinkiläisiä niin kauan, kunnes alueelle suunniteltu asuinrakentaminen etenee. Tavoitteena on siirtää harjoittelu- ja leikkivälineet toiseen paikkaan rakentamisen alkaessa, jos välineet ovat tuolloin vielä käyttökunnossa.

Kohti uudistuvaa Malmia

Maakaasun runkoputken siirtotyö on ensimmäinen askel kohti Malmin uusia asuinalueita. Katu- ja talorakentaminen alkaa asemakaavojen vahvistuttua. Alueesta käytetään suunnittelunaikaista nimeä Malminkenttä nimistötoimikunnan suosituksen mukaisesti.

Malminkentän alue on uuden yleiskaavan tärkein kokonaan uusi asuntorakentamisalue. Sinne rakennetaan noin 13 500 uutta asuntoa 25 000 asukkaalle. Ensimmäisenä käynnistyy Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden alueiden rakentaminen. Alueen kaavoitus etenee myös Sunnuntaipalstojen, Sunnuntaikortteleiden, Pikitehtaankortteleiden sekä Malmin energiakorttelin alueilla. Rakentaminen kestää kokonaisuudessaan noin 25–30 vuotta. Lue lisää uudistuvasta Malmista: uuttahelsinkia.fi/malmi

Kaupungin tavoitteena on, että alue pysyy aktiivisessa käytössä ennen asuintalojen rakentamisen alkamista ja sen aikana. Malminkentän väliaikaiskäyttö ja myöhempi asuinrakentaminen tuovat uusia toimintoja ja mahdollisuuksia koko Malmille, malmilaisille sekä kaikille helsinkiläisille.

Malmi on yksi kolmesta Helsingin kaupunkiuudistusalueesta, joille kohdistuu paljon korjaus- ja parannustoimenpiteitä seuraavien vuosien aikana. Lue lisää kaupunkiuudistuksesta: uuttahelsinkia.fi/kaupunkiuudistus

Lähde: Helsingin kaupunki / STT
Kuva: Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy ja Collaboratorio Oy


Muuta luettavaa

Valmistaudu syksyyn ja talveen

Kun kaikki liikuntasuoritteet ovat kalenterissa, ja oma talous tsekattu kuntoon, on aika tarkistaa auto syksyn kelejä varten, onhan renkaat kunnossa? Syksyn tullessa pitää koiranomistajienkin muistaa pari tärkeätä asiaa koiran kanssa ulkoillessa metsässä. Syksyn tullessa aurinkoiset päivät alkavat hetkellisesti ainakin vähentyä ja syksyn sateet tulevat, silloin voi välillä myös oma työmotivaatio laskea, mutta onneksi voi omalla ajattelulla löytää työmotivaation uudelleen. Toisaalta taas yrittäjät voivat syksyllä miettiä uutta ilmettä oman yrityksen ilmeeseen talvikautta ajatellen, sillä on taloudellinen tilanne maailmalla mikä tahansa, elämä ja liiketoiminta jatkuu kuitenkin.

Uutisia e-urheilusta ja pelaamisen englanniksi

Suomalainen esports sivu suomiesports tarjoaa uutisia elektronisesta urheilusta ja muusta peleaamisesta ja peleistä, mutta jos sinua kiinnostaa uutiset englanniksi, niin suuntaa pro esports sivustolle lukemaan uutisia.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.