Suvilahti Event Hub Oy järjesti arkkitehtuurikilpailun yhdessä Helsingin kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa Helsingissä sijaitsevan Suvilahden tapahtuma-alueen tapahtumakorttelin suunnittelusta. Kilpailun voittajaksi on valittu Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy:n ehdotus ”CONTIKI”.

Taustaa

Helsingin tavoite on kehittyä yhä vetovoimaisemmaksi tapahtumakaupungiksi. Helsinki haluaa tukea omaleimaisen ja paikallisen kulttuurin syntymistä sekä tapahtumien synnyn edellytyksiä. Tavoitteen saavuttamisessa tärkeä kehittämisen kokonaisuus on Suvilahden alue, jota halutaan laajentaa entisestään ympärivuotiseksi kulttuuri- ja tapahtuma-alueeksi. Festivaalien lisäksi Helsingin kaupungin tavoite on, että Suvilahdessa voidaan tulevaisuudessa järjestää monipuolisesti myös muun muassa pienempiä kulttuuritapahtumia, koko perheen tapahtumia sekä liikkumis- ja harrastetapahtumia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi alueelle tarvitaan tapahtumatoiminnalle sopivaa sisätilaa ja toimintaa tukevia oheispalveluja.

Pormestari Jan Vapaavuori pyysi syksyllä 2017 avoimesti ideoita Suvilahden tapahtuma-alueen kehittämiseen. Useiden ideoiden arvioinnin jälkeen Helsingin kaupunki jatkoi keskustelua kahden ehdotuksen tehneen ryhmän kanssa ja järjesti vuoden 2019 lopulla kohdennetun kilpailun ehdotusten arvioinniksi. Tavoitteena oli saada alueelle tapahtumatoiminnalle sopivaa sisätilaa ja toimintaa tukevia oheispalveluja. Kohdennetun kilpailun perusteella kaupunki varasi kesäkuussa 2020 alueen Suvilahti Event Hub Oy:lle tapahtumakeskuksen ja muun toimitilarakentamisen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Varauksen yhtenä ehtona oli arkkitehtuurikilpailun järjestäminen yhteistyössä kaupungin kanssa. Alueen asemakaavan laatiminen on jo käynnissä ja tarkoituksena on, että kaupunginvaltuusto päättä asemakaavasta alkuvuonna 2022. Rakentaminen käynnistyy arviolta syksyllä 2022 tai vuoden 2023 alkupuolella.

Arkkitehtuurikilpailun ratkaisu

Suvilahti Event Hub -arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittu ehdotus ”CONTIKI” täyttää palkintolautakunnan mielestä parhaiten kilpailulle ja itse hankkeelle asetetut tavoitteet. Tuomaristo oli voittajasta yksimielinen.

Arvostelussaan tuomaristo on korostanut toimivuutta, kaupunkikuvallista identiteettiä, kehityskelpoisuutta sekä arkkitehtonisesti, mittakaavallisesti ja ympäristöllisesti laadukasta kokonaisuutta. Korttelirakenteen luonteva sovittaminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen, Suvilahden RKY-alue mukaan lukien, on tarkasteltu erityisen huolellisesti. Toimintojen sijoitus, huolto- ja pysäköintiratkaisut, toteutettavuus vaiheittain sekä kokonaistaloudellisuus luovat edellytyksiä hankkeen toteuttamiselle.

”CONTIKI” on kaupunkikuvallisesti komea ja arkkitehtonisesti vakuuttava korttelisuunnitelma. Uudet rakennukset ja olemassa oleva ympäristö muodostavat Suvilahteen urbaanin kokonaisuuden, jossa toiminnallisuus sekä kaupunkitilojen elävöittäminen ja aktivointi on ratkaistu onnistuneesti. Toteutuskelpoisuus toiminnallisen kokonaisuuden osalta on erittäin hyvä, suunnitelma luo hyvät toimintaedellytykset niin venuen toiminnoille, huollolle, kaupallisten toimijoiden menestymiselle kuin myös tapahtumien järjestämiselle.

Kilpailuehdotus muodostaa alueelle uuden ajallisen kerrostuman Kaasutehtaan alueen vanhan tehdasmiljöön ja mittakaavaltaan hyvin urbaanin REDIn kauppakeskuksen ja tornitalojen väliin. Ehdotuksen rouhea ote ja kaupunkikuvallinen mittakaava mahdollistavat alueen omaleimaisen identiteetin kehittämisen ja luoden samalla helsinkiläisille uuden merkittävän julkisen oleskelupaikan etelään merelle päin suuntautuvine katsomoineen ja kattotoimintoineen. Rakennuskokonaisuuden kivijalkaan rakennetaan elävää kaupunkiympäristöä kahviloineen ja ravintoloineen.

Voittaneen ”CONTIKI”-ehdotuksen takana on Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy:n työryhmä Vesa Jäntti, Tom Cederqvist, Arndt Heinzmann ja Tomas Nordström. Kunniamaininnan suunnitelmastaan sai Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n kilpailuehdotus ”HÖYRY”.

Hankkeen pääsuunnittelijana jatkaa Arkkitehdit Soini & Horto läheisessä yhteistyössä kilpailun voittaneen arkkitehtitoimiston Cederqvist & Jäntti Arkkitehtien kanssa.

Tapahtuma-alueen kokonaisvaltainen kehittäminen

”Event Hub tulee täydentämään Suvilahden kulttuurikeskuksen tämänhetkistä tarjontaa tuomalla alueelle uusia toimintoja, uusia tapahtumia ja uusia sisältöjä. Hyvällä yhteistyöllä, suunnittelulla ja oikeilla arkkitehtonisilla ratkaisuilla Suvilahti Event Hub ja me, kulttuurikeskusta pyörittävä KOy Kaapelitalo, voimme toteuttaa Helsingin kaupungin tavoitteen Suvilahden kehittämisestä ympärivuotiseksi tapahtuma-alueeksi. Voittanut ehdotus ’CONTIKI’ antaa tälle yhteistyölle erinomaiset edellytykset”, kommentoi Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari.

Suvilahti Event Hub -hanke ja sen suhde tapahtumateollisuuteen

Haluamme hankeyhtiön puolesta kiittää kaikkia neljää kilpailuun kutsuttua toimistoa sekä koko tuomaristoa antaumuksellisesta ja ammattitaitoisesta panostuksesta. Meidän näkökulmastamme ehdotonta tämän hankkeen onnistumisen kannalta on kokonaisuuden toiminnallisuus tapahtumien toteuttamisen kaikilla osa-alueilla. On myös tärkeää, että rakennuskokonaisuus istuu ulkonäöltään ja muodoltaan koko Kalasataman ja ennen kaikkea Suvilahden tapahtuma-alueen identiteettiin, henkeen ja tarinaan. Pidämme myös ratkaisevana asiana suunnitelman ulkopintojen hyödynnettävyyttä ja kutsuvuutta. Ne tuovat lisäarvoa ulkotapahtumiin sekä kaupunkilaisten vapaa-ajan viettoon ja harrastusmahdollisuuksiin. Rakennuksen tulee olla myös itsessään rohkeasti erottuva nähtävyys, joka houkuttelee ihmiset varta vasten vierailemaan ja ihastelemaan sitä. Suunnitelman tulee samalla olla myös taloudellisesti kestävä ja toteutettava,” Suvilahti Event Hub Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Leppilampi summaa.

Hankekonsortio on äärimmäisen iloinen siitä, että kilpailutöiden joukosta löytyi suunnitelma, jonka laatijat ovat selvästi oivaltaneet hankkeen tavoitteet ja hengen kaikilta edeltä mainituilta osa-alueilta. Aloitamme innolla yhteistyön suunnittelukonsortion Cederqvist & Jäntti ja Soini & Horto Arkkitehtien kanssa kohti parasta mahdollista lopputulosta.

Lähde: STT Info

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.