Suomen rakentamismääräyskokoelman useita vuosia kestänyt uudistamistyö saatettiin päätökseen vuonna 2017. Periaatteessa kaikki valtakunnalliset rakentamista koskevat määräykset on kirjoitettu uudestaan. Muutoksia on tullut, ja suunnittelijan on välttämätöntä ne tunnistaa. Rakennuksen suunnittelu on tänä päivänä eriytynyttä. Eri osa-alueisiin on omat erityissuunnittelijansa. Pääsuunnittelijan tehtävänä on hallita kokonaisuutta ja koordinoida sekä vastata suunnittelun laa­dusta, mutta myös erityissuunnittelua varten voi olla kyseisen erityisalan kokonaisuu­desta vastaava erityissuunnittelija.

Tässä kirjassa esitellään vuoden 2018 alusta voimaan tulleet, asetuksina annetut valtakunnalliset rakentamismääräykset pääpiirteissään.  Uudet määräykset sisältävät systemaattisesti tämän hetken käsityksen siitä, mitä on hyvä rakentaminen ja miten rakennuksia voidaan korjata niiden ominaispiirteet säilyttäen ja elinkaarta samalla pidentäen. Kirjassa selostetaan myös määräysten soveltamisen tueksi laadittuja ohjeita kuten ympäristöministeriön ja eri järjestöjen ohjejulkaisuja sekä niin sanottuja TOPTEN-kortteja, joilla kehitetään yhtenäisiä käytäntöjä yhteistyössä rakennusvalvonnan ja eräiden rakennusalan järjestöjen kanssa.

Kirjassa on kahdeksan päälukua. Aluksi esitellään rakentamismääräyskokoelman osat ja soveltamisala sekä tulkintaan ja harkintaan liittyviä näkökulmia.  Seuraavaksi kerrotaan suunnittelijan roolista hankkeessa. Kirjan laajimmassa 3. luvussa uudet asetukset käydään läpi suunnittelijan työn kannalta. Luvuissa 4 ja 5 kerrotaan suunnitelmista ja siitä, mitä suunnittelussa on otettava erityisesti huomioon. Luvussa 6 selostetaan lupamenettelyä ja luvussa 7 viranomaisvalvontaa rakennustyön suorituksessa. Viimeinen luku ”Rakennus on kokonaisuus” kokoaa yhteen kirjassa esitetyt asiat. Uudet rakentamismääräykset ovat RT-säännöskortteina kirjan laajassa liiteosassa.

Kirja on havainnollinen ja tiivis esitys uusien määräysten vaikutuksista käytännön suunnittelutyöhön. Se on tarkoitettu erityisesti suunnittelijoille mutta soveltuu myös oppikirjaksi.

Rakentamismääräykset ja suunnittelija
Tekijä: Lauri Jääskeläinen
Kustantaja: Rakennustieto Oy, 2019
240 s.,  kovat kannet | Ovh. 132 € (sis. alv.)
ISBN 978-952-267-305-3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.