Suunnitteluperiaatteet toimivat tulevien asemakaavahankkeiden ja alueen kehittämisen tukena. Tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia täydennysrakentaa alueelle asuntoja ottamalla kuitenkin huomioon alueen maisema-, luonto- ja virkistysarvot. Asukkaat kutsutaan osallistumaan suunnitteluperiaatteiden tekoon mm. vastaamalla karttakyselyyn ja osallistumalla suunnittelijoiden kanssa maastokävelylle.

Munkkivuoren ja Talinrannan suunnitteluperiaatteet ohjaavat alueiden kehitystä ja vahvistavat elinvoimaisuutta tiivistyvässä kaupungissa. Täydennysrakentamisen painopisteet sijoittuvat Huopalahdentien varrelle sekä Munkkivuoren ja Talinrannan asuinalueiden väliselle alueelle. Munkkivuoren ja Talinrannan nykyisten asuinkortteleiden mahdollista täydennysrakentamista selvitetään yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa.

Täydennysrakentamisessa huomioidaan lähiluonto ja virkistysalueet. Alueelle laaditaan maisemaselvitys, joka sisältää mm. maisemallisen tarkastelun, ekologisten ja viheryhteyksien sekä puistoalueiden arvojen ja ominaispiirteiden kartoituksen. Alueen virkistysalueita sekä kävely- ja pyöräilyreittejä kehitetään maisemaselvityksen pohjalta.

Ostoskeskus tulee säilymään lähialueen kaupallisena keskuksena. Suunnitteluperiaatteiden osana kartoitetaan mahdolliset muut kaupalliset ja julkiset palvelutarpeet. Huopalahdentien tulevan pikaraitiotien vaikutuksia alueen sisäiseen liikenteeseen selvitetään.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja suunnitteluperiaatteiden valmisteluaineistoon voi tutustua 28.3.–2.6.2022 verkkosivuilla hel.fi/suunnitelmat.

Lähde ja kuva: Helsingin kaupunki

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.