Helsinki käynnistää uudelleen Hernesaaren asemakaavoituksen. Ratkaisuna Hernesaaren liikenteen haasteisiin esitetään autopaikkojen määrän rajaamista alueella. Pysäköintiin varataan noin 1 900 autopaikkaa, joka on arvioitu riittäväksi määräksi ottaen huomioon Hernesaaren sijainnin ja alueelle rakentuvat hyvät palvelut.

2022. Oikeus totesi päätöksessään, että asemakaavalla osoitettu rakentaminen ja toiminnot johtavat Hernesaaren alueen asukasmäärän, työpaikkojen ja toimintojen määrän huomattavaan lisääntymiseen, mikä johtaa myös alueen liikenteen määrän kasvamiseen. Oikeus ei voinut annettujen liikenneselvitysten pohjalta varmistua siitä, että kaavaratkaisu täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksen luoda edellytykset liikenteen järjestämiselle.  

Alueelle rajattu määrä autopaikkoja 

Ratkaisuksi Hernesaaren liikenteen haasteisiin kaupunki esittää pitkäaikaisen pysäköinnin rajaamista. Tulevien asukkaiden ja työpaikkojen pysäköintipaikkojen määrää rajataan Hernesaaressa noin 1900 autopaikkaan. Autopaikkojen maksimirajoituksella varmistetaan liikenteen sujuvuus läheisellä Telakkakadulla.  

Kaupungin selvityksessä autopaikkojen määrän rajaaminen on tunnistettu parhaimmaksi keinoksi vähentää uuden maankäytön tuottamaa autoliikennemäärää. Autolla liikkuvat kaupunkilaiset lisäävät liikenteen määrää ja heidän liikkumisensa perustuu saatavilla oleviin autopaikkoihin.  

Autopaikkamäärän rajaaminen sujuvoittaa liikennettä lähialueen kaduilla ja parantaa katuympäristön viihtyisyyttä. Pysäköintiratkaisulla pystytään vaikuttamaan myös kestävien kulkutapojen edistämiseen ja päästöjen vähentämiseen kaupungin strategian ja Hiilineutraali Helsinki –tavoitteiden mukaisesti.  

Muut tutkitut vaihtoehdot 

Kaupunki on tutkinut myös muita vaihtoehtoja autoliikenteen hillitsemiseksi Telakkakadulla, kuten Hernesaareen suunnitellun kerrosalan uudelleen mitoitus, uusien katu- tai siltayhteyksien rakentaminen, tunneliyhteys sekä nykyisen Telakkakadun kapasiteetin kasvattaminen. 

Kerrosalan vähentäminen ei ole perusteltua alueen palveluiden toteutumisen tai kaupungin asuntotuotantotavoitteiden ja tonttitulojen kannalta. Asemakaava-alueen ulkopuolisista, Telakkakadun liikennettä sujuvoittavista liikenneratkaisuista aiheutuisi merkittäviä kustannusvaikutuksia ja ne heikentäisivät lähialueiden virkistysarvoja. Siltaratkaisulla on tunnistettu olevan haitallisia vaikutuksia sataman ja telakan toimintaan nykyisessä toimintaympäristössä. 

Arjen palvelut sijaitsevat lähellä 

Hernesaareen rakentuvat palvelut kuten kaupat, liikuntakeskus, ravintolat, lähivirkistysalueet, koulu ja päiväkoti vähentävät osaltaan autopaikkojen tarvetta. Hernesaari tarjoaa mahdollisuuden autottoman elämäntapaan, koska iso osa arjen palveluista on lähietäisyydellä tai hyvin saavutettavissa ilman omaa autoa. Hernesaareen on jo rakentunut hyvät joukkoliikenneyhteydet Helsingin keskustaan, josta on toimivat yhteydet pääkaupunkiseudun työpaikka-alueille.  

Hernesaaren liikenneperiaatteet käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa 26.9.2023. Alueen asemakaavoitus käynnistyy uudelleen loppusyksystä 2023 osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Hernesaaressa on voimassa osayleiskaava vuodelta 2019, johon tuleva asemakaavatyö perustuu.  

Lähde: Helsingn kaupunki

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.